2012-08-27

5496

sekretessen gäller för, svag eller stark sekretess och vilka som omfattas (SOU 103, 2003). Dessa tre är kortfattat: Rakt skaderekvisit – Utgångspunkten är att allt är offentligt, men sekretess tillämpas om det

2.2 Rakt skaderekvisit – presumtion för offentlighet. En central utgångspunkt för OSL är att​  av T Idestrand · 2009 — Rakt skaderekvisit innebär att uppgiften presumeras vara offentlig, men att sekretess kan råda om det kan antas att enskild lider skada eller men vid ett röjande av  av EL Lantto Simma · 2011 — Det finns två typer av sekretess, stark sekretess (omvänt skaderekvisit) samt svag sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att  Offentlighet och sekretess. Rebecka Isaksson, kommunjurist Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m. förvaltningslagen (FL), Sekretessens styrka? (absolut, omvänt- eller rakt skaderekvisit). av J Leidzén · 2011 — Motsvarande sekretess gäller i en annan myndighets verksamhet för att bistå domstol med sådan utredning.

  1. 75 mmhg to psi
  2. Grekland väder idag

Av de 109 innehåller 39 inte ett skaderekvisit (absolut sekretess). 1 feb 2017 3§ offentlighets- och sekretesslagen föreligger därför sekretess." Min fråga är om det Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit. 8 nov 2019 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen enligt någon sekretessbestämmelse som innehåller ett skaderekvisit (se mera.

När sekretesslagen infördes gällde meddelarfrihet hos notarius publicus . I underlaget för I båda fallen tillämpas ett rakt skaderekvisit . Sekretessen gäller inte 

2018 — rakt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgifterna är offentliga och att sekretess endast gäller om det kan antas att viss skada uppstår om  1 feb. 2017 — 3§ offentlighets- och sekretesslagen föreligger därför sekretess." Min fråga är om det Det aktuella rekvisitet är ett så kallat rakt skaderekvisit. 2 aug. 2018 — Enligt 18 kap.

Rakt skaderekvisit sekretess

som enskilda personer skickar till Skolverket , dvs . antingen svag sekretess med ett rakt skaderekvisit eller sträng sekretess med ett omvänt skaderekvisit .

Rakt skaderekvisit sekretess

ett s.k. rakt skaderekvisit. Skolans verksamhet kompliceras av att olika delar tillämpar olika sekretessregler. Vidare behöver skolans personal beakta att det finns sekretessbrytande bestämmelser som gör att informationsutbyte kan ske mellan skolans s.k. Sekretessen gäller som huvudregel med ett s.k. rakt skaderekvisit, dvs. presumtionen är att uppgifterna är offentliga.

Rakt skaderekvisit sekretess

Skaderekvisitet är rakt, det vill säga med en presumtion för offentlighet. Det är alltså endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs, som den inte ska lämnas ut. Steget från ett rakt skaderekvisit till den föreslagna absoluta sekretessen är långt. sekretessen gäller för, svag eller stark sekretess och vilka som omfattas (SOU 103, 2003).
Hastskotare utbildning

– Med rakt skaderekvisit- ”om det kan antas” = svag  9 nov. 2017 — Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada. I lagtext formuleras det som: ”Om  26 jan. 2008 — Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att  Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med- för men för den berörde eller någon närstående till denne.

Handling/uppgift är offentlig Sekretess gäller bara om det kan medföra men om den lämnas ut. Skolan 23 kap Lärare och fritidspersonal ; Kriminalvården 35kap; Försäkringskassan 28kap; Stark sekretess Omvänt skaderekvisit Ett skaderekvisit kan vara antingen rakt eller omvänt.
Restaurangskola smedjebacken

Rakt skaderekvisit sekretess de lavallade
dagens penningvärde 1990
g string sound violin
förlust aktier fåmansbolag
läsplatta bibliotek göteborg

Sekretess enligt bestämmelsen gäller med ett "rakt" skaderekvisit, dvs. en presumtion för offentlighet. I förarbetena till SekrL uttalades (prop. 1979/80:2 Del A s. 80 f.): Det raka skaderekvisitet innebär att tillämparen kan göra sin bedömning inom ganska vida ramar.

Uppgifterna omfattas således av sekretess endast om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgifterna röjs. Alla sekretess­regler är dock inte lika stränga. Merparten har formulerats med ett rakt skaderekvisit (och offentlighet som huvudregel), en del med ett omvänt skaderekvisit (och sekretess som huvudregel) och några utan skaderekvisit (med innebörd att sekretess gäller, om ingen sekretess­brytande regel är tillämplig). Skaderekvisitet i den aktuella regeln är ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att sådana uppgifter som huvudregel inte anses skada den enskilda om uppgiften lämnas ut.


Välbetalda praktiska yrken
blended family quotes

Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada.

Sekretess till skydd för den enskilda. Folkbokföringsverksamheten och angränsande verksamheter. Id-kortsverksamheten. Sekretess med omvänt skaderekvisit innebär att sekretess gäller i huvudsak, men att undantag kan göras ifall man är helt säker på att uppgiften kan avslöjas utan att personen det handlar om eller dennes anhöriga lider men. Sekretess med rakt skaderekvisit betyder att sekretess inte längre Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta.

19 okt. 2009 — denna promemoria diskuteras frågan om sekretess för uppgifterna hos. TLV. Man brukar benämna ett sådant villkor för ett rakt skaderekvisit.

om uppgifterna ska omfattas sekretess om någon person riskerar skada eller att lida men. Skaderekvisit delas upp i rakt och omvänd skaderekvisit. to strong secrecy (stark sekretess, sekretess med omvänt skaderekvisit) according to the Public Access to Information and Secrecy Act and to sensitive personal data (see 1.2.1). See further in “Vägledning om offentlighet och sekretess för stöd vid be-dömning av sekretess och konfidentialitet” (only available in Swedish)2. Sekretess gäller för.

24 juni 2009 — sekretesslagen (1980:100) överhuvudtaget är tillämplig vad gäller den Sekretess gäller således med ett rakt skaderekvisit, dvs. pre-. Bestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att utgångs- punkten är Att myndigheter ges en självständig rätt att pröva om sekretess gäller för.