Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål- allmän plats respektive kvartersmark. Allmänna platser kan vara park, gata eller torg och kvartersmark kan vara skola, bostäder och byggnader för …

8313

Genom detaljplaneringen reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden. I en detaljplan prövas om ett område är lämpligt för en viss användning 

Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen. Ibland finns ytterligare handlingar bifogade till planerna. Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan.

  1. Amf smabolag
  2. Bra bemötande inom psykiatrin
  3. Osteoporos medicin benskörhet

Lyssna. Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Var och vad du får bygga eller inte regleras i kommunens detaljplaner eller områdesbestämmelser. Vill du veta hur stort eller högt ett hus på en viss tomt får vara  Detaljplanens innehåll.

Vad är en detaljplan? Detaljplaner reglerar vad marken får användas till (exempelvis bostäder och skola) och hur den får användas (exempelvis högsta tillåtna höjd, utbredning) inom området. Det finns en lag för detaljplaner och den går att läsa om på Boverkets webbplats. Detaljplanen består av …

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra inom planområdet.

Vad reglerar en detaljplan

Detaljplaner. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som kommuner och myndigheter får och inte får göra inom ett mark- 

Vad reglerar en detaljplan

Även andra dokument kan ingå under samråd och granskning, exempelvis illustra - Se hela listan på sundsvall.se En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå till. Se hela listan på vaxer.falkenberg.se Detaljplanen beskriver vilken mark som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken mark som ska användas för enskilda ändamål- allmän plats respektive kvartersmark. Allmänna platser kan vara park, gata eller torg och kvartersmark kan vara skola, bostäder och byggnader för industri.

Vad reglerar en detaljplan

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och genomförandetid. Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. Vad kan regleras i en detaljplan? Detaljplanen ska främst reglera lämplig markanvändning (vad marken ska användas till, exempelvis kvartersmark som bostäder eller kontor), bebyggandets omfattning (vad som ska byggas) och genomförandetid (hur länge det finns en garanterad rätt att bygga enligt planen).
Bokföra hemsida

Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detta illustreras på plankartan nedan som områden med olika färg. Vad är en detaljplan? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som styrs av plan- och bygglagen.

Detaljplanen innehåller en plankarta som talar om vad som får och inte får göras inom området. Plankartan anger exempelvis vilken typ av byggnad och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut.
How to unlearn profession in wow

Vad reglerar en detaljplan lagerhanteringssystem visma
trafikregler övergångsställe
organisk matbutikk
frisor salon
iso 14001 standard pdf free download
rektorsutbildning distans stockholm

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

VAD ÄR EN DETALJPLAN? Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.


Beromda man som varit i sunne
kvinnliga forfattare sverige

En detaljplan reglerar vad som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen styr var allmänna platser som gator, vägar, torg och parker ska ligga samt om kvartersmarken ska användas till exempelvis bostäder, skola, industri eller handel.

Boverkets föreskrifter om detaljplan anger vilka planbestämmelser som får användas i detaljplaner. Föreskriften anger även vad planbestämmelserna reglerar och i vissa fall hur de ska formuleras.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förskola och vårdcentral i stadsdelen. Page 27. Planens syfte. Vad kan regleras utifrån dessa syften?

Plankartan anger exempelvis vilken typ av byggnad och verksamhet som får byggas och hur den ska se ut. Vad kan regleras i en detaljplan? Detaljplanen ska främst reglera lämplig markanvändning (vad marken ska användas till, exempelvis kvartersmark som bostäder eller kontor), bebyggandets omfattning (vad som ska byggas) och genomförandetid (hur länge det finns en garanterad rätt att bygga enligt planen). En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra inom planområdet.

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning i stora drag med mera. En detaljplan gäller tills den upphävs eller ersätts av en annan. Markens användning. I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanens plankarta reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Detta illustreras på plankartan nedan som områden med olika färg. Vad är en detaljplan?