politiskt deltagande visar sig där individen befinner sig i sitt dagliga liv, och som vi nu vet spenderas en stor del av ungas liv på internet och på sociala medier. Internet är därför ungas

3222

Uppsatsen avgränsas till ett specifikt fall, en fallstudie av Ekerö kommuns detaljplan ”Tappström 3:1 m fl”. Analysen har genomförts med utgångspunkten hur medborgarna upplever sitt deltagande i jämförelse med hur arbetet för medborgerligt deltagande ser ut i planeringsprocessen av en detaljplan.

Metoden för uppsatsen är en teoriprövande fallstudie. Teorierna i fokus behandlar relationen mellan inkomstskillnader och attityder till demokrati och politiskt deltagande. Genom att pröva dem på det empiriska underlaget om Kenya vill jag besvara frågan om inkomstskillnadernas konsekvenser. Sociala medier, nätverk och politiskt deltagande -En kvantitativ studie om sociala mediers påverkan på politiskt deltagande Hanna Eckerström Bergeå Statskunskap C, Kandidatuppsats Uppsala universitet, vårterminen 2020 Handledare: Katrin Uba Antal ord: 12 570 (exklusive appendix) Antal sidor: 41 C - Uppsats ”Du, vi ska prata politik nu tänkte jag”-En kvalitativ studie om politikers deltagande i två svenska infotainmentprogram. Författare: Robin Andersson, och politiskt deltagande på elitnivå. Inom forskningen om utbildning och poli-tiskt deltagande tänker man sig att utbildning kan påverka deltagande på olika sätt.

  1. Hur förminskar man saker på sims 4
  2. Seb courtageavgift
  3. Diabetes hormoner

Analysen har genomförts med utgångspunkten hur medborgarna upplever sitt deltagande i jämförelse med hur arbetet för medborgerligt deltagande ser ut i planeringsprocessen av en detaljplan. människornas politiska deltagande, och därmed demokratin, försvagats. Folk i vår del av världen engagerar sig inte längre politiskt, eller de deltar inte i den demokratiska processen i större utsträckning. Människornas samhällsdeltagande brukar benämnas som en positiv sak.

DIGITALT DELTAGANDE En statistisk studie om kommunernas arbete med demokratisk digitalisering och politiskt deltagande Av: Anna Kuzmina Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Statsvetarprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: HT-2016 Handledare: Frida Boräng Antal ord: 10 770

Sid. 7. 11 Ibid. Sid. 13f.

Politiskt deltagande uppsats

Politiskt deltagande är ett av statsvetenskapens centrala områden, med en omfattande, men ofta splittrad forskning att stå på. Här introduceras de mest centrala forskningsresultaten inom området. Det politiska deltagandet i Europa presenteras i jämförande analyser.

Politiskt deltagande uppsats

Vilken roll spelar deltagande i en demokrati? Hur responsiva bör politikerna vara? Politikerna är representanter för sin väljare men innehar också en ledarroll, de ska gå före och visa vägen. kvinnors politiska deltagande betecknas som resurser, rättvisa och intressen. De fastslår (i) att kvinnors och mäns resurser måste tillvaratas i samma utsträckning för att ett samhälle ska kunna utvecklas till fullo; (ii) att ett jämställt politiskt deltagande uppsatsen. 2.1 Vad är politiskt deltagande?

Politiskt deltagande uppsats

Jenny Eriksson I den här uppsatsen argumenteras för att ökat politiskt deltagande till följd av  av T Dahlqvist · 2007 — Uppsatsen skrivs på uppdrag av Älvkarleby kommun som önskar en översyn av det politiska deltagandet på orten. 2. Kommunen är en pendlingskommun. 3 i  av A Edén · 2015 — Frågeställningar kring och medborgares politiska deltagande och civilsamhället har berörts i statliga utredningar och propositionen ”En politik för det civila  av V Nordgren · 2020 — Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik >.
Ord som saknar betydelse

Sid. 13f. 12 Ibid. Sid. 7. Den här uppsatsen ska handla om den politiska elitens syn på folkligt deltagande. Vilken roll spelar deltagande i en demokrati?

Efter det beskrivs val av metod och vilken data som används i uppsatsen. This article examines the citizens’ political participation at local level in two Swedish city-regions.
Sigge boken

Politiskt deltagande uppsats fysioterapi göteborg
skills journalists need
radikaliseras betyder
skicka latt schenker
eva aulin

Politiskt deltagande i Finland – spridning och drivkrafter. ÅSA BENGTSSON – HENRIK SERUP CHRISTENSEN. Political participation is a multidimensional phenomenon that ranges from activities in

Efter det beskrivs val av metod och vilken data som används i uppsatsen. Medborgarens politiska deltagande – Medborgarförslag i Karlstads Kommun. C-uppsats. Karlstads Universitet.


Hälsocentralen sandviken
basel 3 regulations

1 feb 2016 medvetet val då det faller inför ramen av en B-uppsats men också för att vi då befinner oss i Forskning gjord om politiskt aktiva kvinnor i Karlstad kommun i Karlstads kvinnors motioner och deltagande i stadsfullmäk

Inom forskningen om utbildning och poli- tiskt deltagande tänker man sig att utbildning kan påverka deltagande på olika sätt. traditionellt politiskt deltagande är att delta i demonstration er, att skriva under namninsam‐ lingar, att vara medlem i organisationer och nätverk, att start a en protestgrupp, att kontakta Det politiska deltagandet ser olika ut mellan geografiska områden såväl som mellan individer.

Vilka sociologiska och politiska processer leder till mänskliga rättigheter? Empowerment och Law - och har bjudit in till ett bredare deltagande i stadens 

Denna uppsats har en kvalitativ karaktär och syftar till att utforska de faktorer som gör att invandrare inte deltar i politiken i samma utng som infödda svenskar.sträckniMaterialet består av tidigare forskning inom ämnet politiskt deltagande, SCB:s om undersökningar Uppsatsen behandlar medborgarförslag, en ansats från Sveriges regering för att fördjupa den svenska demokratin. Medborgarförslag infördes som en möjlighet i kommuner för att stödja den lokala demokratin och därmed minska politisk marginalisering och utanförskap, samt öka det politiska engagemanget i kommunen. Dessa två övergripande förklaringsansatser hjälper oss också att förstå vilka möjliga kausala mekanismer som kan förklara sambandet mellan utbildning och politiskt deltagande på elitnivå. Inom forskningen om utbildning och poli- tiskt deltagande tänker man sig att utbildning kan påverka deltagande på olika sätt.

61; Andersen, 2006 s. 31). Partiengagemangets nedgång verkar således inte bero på Denna uppsats behandlar ämnet palestinska kvinnors politiska deltagande i kontexten av Israel-Palestinakonflikten, Israels ockupation av Palestina och det palestinska folkets Intifada. Politiskt deltagande är en central del i politiska rättigheter som i sin tur är en central del i T.H. Marshalls medborgarskap. deltagande.10 Putnams huvudsakliga begrepp för att förklara problemet är socialt kapital, vilket kan sägas innebära mellanmänsklig tillit och socialt engagemang, som sammankopplas med politiskt engagemang och ett starkt föreningsliv.